Paslaugų Birža naudojimo taisyklės | Visos PASLAUGOS vienoje vietoje!

ir spustelėkite Enter

PAVADINIMAS

  ir spustelėkite Enter

  Paslaugų Birža naudojimo taisyklės

  www.paslaugubirza.lt naudojimo taisyklės


  Registruodamiesi interneto svetainėje
  www.paslaugubirza.lt Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios vartotojo sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis:


  1. Taisyklių taikymas ir aiškinimas.
  1.1. Taisyklės reguliuoja teisinius santykius tarp visų registruotų interneto svetainės
  http://www.paslaugubirza.lt (toliau – Svetainė) vartotojų (toliau – Klientas) ir Svetainės savininko Vitalijaus Samulionio, kylančius Klientui naudojantis Svetainėje pateikiamomis paslaugomis.
  1.2. Kontaktinė (toliau –
  www.paslaugubirza.lt) informacija:
  1.2.1. mob +370 65024674 ;
  1.2.4. el.paštas: info@paslaugubirza.lt.
  1.3. Taisyklių 1.1 punkte nurodytos paslaugos (toliau – Paslaugos) apima sudarymą Klientui galimybės dalyvauti paslaugų aukcione, tame tarpe ir siūlyti savo kainą aukcione už paslaugas bei jas parduoti, ir kitas paslaugas, pateikiamas Svetainėje.
  1.4. Be šių Taisyklių, santykiams tarp Kliento ir
  www.paslaugubirza.lt reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, Svetainės kainoraštis (toliau – Kainoraštis), specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje bei nusistovėjusi gera verslo praktika.
  1.5. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

  2. Bendrosios sąlygos

  2.1. www.paslaugubirza.lt suteikia Klientams virtualią erdvę, t.y. svetainę, kurioje Klientai turi galimybę siūlyti savo kainą už paslaugas bei naudotis kitomis Paslaugomis.
  2.2. Laikoma, kad pirkimo-pardavimo sandorį Klientai sudaro savarankiškai ir nedalyvaujant bei netarpininkaujant
  www.paslaugubirza.lt ir Klientai patys yra atsakingi už tokio sudaryto sandorio vykdymą.
  2.3.
  www.paslaugubirza.lt nėra atsakinga už paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, kokybę, kiekį ir/ar komplektiškumą.
  2.4.
  www.paslaugubirza.lt nėra atsakinga už informacijos, kurią Klientai pateikia Svetainėje, teisingumą, išsamumą ir/ar atitikimą teisės aktų reikalavimams.
  2.5.
  www.paslaugubirza.lt nėra atsakinga už netinkamą ir/ar neteisėtą Klientų elgesį.
  2.6.
  www.paslaugubirza.lt jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose iš kainų siūlymo Svetainėje kylančiuose sandoriuose tarp Klientų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). www.paslaugubirza.lt nebus Kliento agentu, atstovu, tarpininku ir kt.
  2.7. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir
  www.paslaugubirza.lt bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, nebent šiose taisyklėse nurodyta kitaip.
  2.8. Autorių teisės į Svetainę ir visą jos turinį priklauso
  www.paslaugubirza.lt arba www.paslaugubirza.lt teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.
  2.9. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Svetainę Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje perduoda
  www.paslaugubirza.lt šias išimtines teises į tokią informacija ir/ar duomenis:
  2.9.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;
  2.9.2. teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateiktos informacijos;
  2.9.3. bet kokiu būdu ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija.

  3. Kliento teisės ir pareigos

  3.1. Klientas įsipareigoja:
  3.1.1. registruodamasis Svetainėje pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę ir el.pašto adresą;
  3.1.2. nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti ar sukčiavimui;
  3.1.3. naudodamasis Svetaine pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti paslaugas (t.y. informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomas paslaugas);
  3.1.4. užtikrinti, kad siūlomų parduoti paslaugų kaina ir kita informacija apie juos yra ekonomiškai pagrįsta. Greta galutinės aukciono kainos pardavėjas turi teisę reikalauti, kad paslaugų pirkėjas atlygintų pardavėjui protingas transportavimo išlaidas;
  3.1.5. užtikrinti, kad naudojantis Svetaine Kliento pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant, elektroninius duomenis, t.y. failus, kompiuterių programas, el.pašto laiškus ir kt. (toliau –Kliento informacija):
  3.1.5.1. nėra klaidinanti ar neteisinga;
  3.1.5.2. nesiūlo siūlyti savo kainą ir įsigyti paslaugas, kurių apyvarta yra uždrausta ar apribota;
  3.1.5.3. nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);
  3.1.5.4. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus bei importo bei eksporto taisykles);
  3.1.5.5. neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;
  3.1.5.6. neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės ir/ar Paslaugų veikimą, būti patalpinti Klientų kompiuteriuose ir dėl to padaryti žalą Klientui ar jo turtui, trukdyti Klientui naudotis Svetaine, Paslaugomis ir Kliento kompiuteriu;
  3.1.5.7. nesiūlo siūlyti kainos ar įsigyti paslaugų, kurios siūlomos kitose interneto svetainėse, teikiančios analogiškas paslaugas kaip ir Svetainė;
  3.1.6. dirbtinai nekelti aukcione siūlomų paslaugų kainos pats siūlydamas kainą už jas ir dirbtinai nenumušinėti aukcione siūlomų paslaugų kainos; Klientas taip pat įsipareigoja neatlikti šių veiksmų per trečiuosius asmenis;
  3.1.7. aukciono atveju parduoti paslaugas mažiausia kainą už jas pasiūliusiam asmeniui, nebent www.paslaugubirza.lt taisyklėse nurodyta kitaip (pvz. aukcionų su fiksuota minimalia kaina atvejais). Sandorio šalys privalo apsikeisti reikalinga informacija ne vėliau nei per 4 dienas po aukciono pabaigos.
  3.1.8. aukciono atveju Klientas, kuris perka paslaugų, nepriklausomai nuo paslaugų teikėjo pasiūlytos kainos, savo nuožiūra renkasi paslaugų  teikėją, nebent aukciono taisyklėse nurodyta kitaip. Sandorio šalys privalo apsikeisti reikalinga informacija ne vėliau nei per 4 dienas po aukciono pabaigos.
  3.1.9. atvirkštinio aukciono atveju Klientas, kuris perka paslaugų, nepriklausomai nuo paslaugų teikėjo pasiūlytos kainos, savo nuožiūra renkasi paslaugų  teikėją, nebent aukciono taisyklėse nurodyta kitaip;
  3.1.10. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant sandorius, jų skaičių, pobūdį, kainas ir t.t;
  3.1.11. nereikšti reikalavimų
  www.paslaugubirza.lt, išskyrus reikalavimus, tiesiogiai kylančius iš šių Taisyklių;
  3.1.12. saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientą naudojantis Paslaugomis;
  3.1.13. nedelsdamas el.paštu pranešti
  www.paslaugubirza.lt apie bet kokius Kliento pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) ir/ar duomenų pasikeitimus;
  3.1.14. nedelsdamas el.paštu pranešti
  www.paslaugubirza.lt, jei Kliento vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims;
  3.1.15. nesiūlyti ir/ar neperleisti paslaugų, kurios siūlomos parduoti Svetainėje, kitu būdu ar kitomis priemonėmis nei naudojantis Svetaine;
  3.1.16. neskelbti savo kontaktinės informacijos aukciono aprašyme ar su juo susijusiuose klausimuose bei atsakymuose, išskyrus atvejus, kai kita šalis pareiškia pageidavimą apžiūrėti paslaugą.
  www.paslaugubirza.lt pasilieka sau teisę kontaktinės informacijos skelbimą laikyti ketinimu perleisti paslaugas kitu būdu ar kitomis priemonėmis nei naudojantis Svetaine ir Paslaugomis;
  3.1.17. nekeisti aukciono aprašymo ir/ar turinio, jei bent vienas asmuo pasiūlė kainą už paslaugą. Tokie pakeitimai leidžiami tik tais atvejais, jei aukcionas dar nebuvo paskelbtas arba nei vienas asmuo dar nėra pasiūlęs savo kainos ar paslaugą. Papildomos Paslaugos gali būti užsakomos ar papildomi paslaugų failai gali būti talpinami bet kada;
  3.1.18. kitai sandorio šaliai prašant, priimti
  www.paslaugubirza.lt depozitą kaip atsiskaitymo už pirkėjo įsigytas paslaugas priemonę;
  3.2. Naudodamasis bet kuria Paslauga Klientas patvirtina, kad jis/ji:
  3.2.1. yra veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;
  3.2.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 3.1.1-3.1.18 punktuose;
  3.2.3. supranta, kad pirkimo-pardavimo sandorius Klientai sudaro savarankiškai ir nedalyvaujant bei netarpininkaujant
  www.paslaugubirza.lt ir Klientai patys yra atsakingi už tokio sudaryto sandorio vykdymą;
  3.2.4. supranta, kad siūlydamas savo kainą paslaugą įsipareigoja sudaryti sandorį dėl tokios paslaugos įsigijimo, o šios pareigos nevykdymas gali sukelti pareigą atlyginti kitos šalies nuostolius;
  3.2.5. supranta, kad Klientui gali kilti pareiga sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Paslaugomis (pvz. pajamų mokestį, PVM ir kt.);
  3.2.6. supranta, kad Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Kliento ir
  www.paslaugubirza.lt sukuriame tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
  3.2.7. supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o
  www.paslaugubirza.lt neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;
  3.2.8. supranta ir sutinka, kad
  www.paslaugubirza.lt tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklių 5 punktu.
  3.3. Greta patvirtinimų, pateiktų taisyklių 3.2.1 – 3.2.8 punktuose, Klientai, kuriems yra nuo 7 iki 18 metų patvirtina, kad  jis/ji:
  3.3.1. siūlomą kainą už paslaugas ketina apmokėti lėšomis, kurias jam šiam tikslui suteikė jo įstatyminiai atstovai (pvz. tėvai) arba tretieji asmenys, kuriuos tokie teisėti atstovai įgaliojo;
  3.3.2. prieš siūlydamas kainą yra gavęs įstatyminių atstovų (pvz. tėvų) sutikimą siūlyti kainą už paslaugą, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus;
  3.3.3. gerai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Svetainės ir Paslaugų naudojimas gali sukelti teisinę pareigą įsigyti ar parduoti paslaugą Svetainėje.
  3.3.4. Paslaugų tiekėjas atsiskaito už svetainės suteiktas paslaugas
  pasirinkdamas www.paslaugubirza.lt mokėjimo planus, kurių kaina nustato www.paslaugubirza.lt. Kainos gali keistis. Pasibaigus plano galiojimui, paslaugų pardavėjas turi teise matyti tik skelbimus. Negali dalyvauti aukcionuose, komentuoti, matyti kitų komentarų ir bet kokia paslaugų pirkėjų kontaktinių duomenų informacija.

  3.3.5. Paslaugų pirkėjas atsiskaito už www.paslaugubirza.lt suteiktas paslaugas paskelbdamas kiekvieną aukcioną.

  3.3.6. Paslaugų pirkėjas turi teise užsisakyti papildomai siūlomų www.paslaugubirza.lt paslaugų. Pvz.: skelbimo paryškinimo funkcija.

  4. www.paslaugubirza.lt teisės ir pareigos

  4.1. www.paslaugubirza.lt turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento teisę ar galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Klientas pateikė į svetainę pakeitimu, Kliento inicijuoto aukciono uždarymu, Kliento paskyros (angl. account) panaikinimu ir uždraudimu Klientui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje, jei Klientas:
  4.1.1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;
  4.1.2. pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;
  4.1.3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip netinkamai elgiasi;
  4.2.
  www.paslaugubirza.lt turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje, įskaitant Kliento siūlomas kainas aukcionuose. Naudodama teisėtas priemones www.paslaugubirza.lt turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus;
  4.3.
  www.paslaugubirza.lt turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Kliento siūlomas paslaugas ar bet kokią kitą Kliento informaciją, o taip pat jo siūlomas kainas už paslaugas, jei, www.paslaugubirza.lt nuomone, jie pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei.
  4.4.
  www.paslaugubirza.lt turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pertvarkyti bet kokią informaciją apie paslaugas ar siūlomas kainas nekeisdama Kliento informacijos, tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis.
  4.5.
  www.paslaugubirza.lt turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą (angl. account), jei Klientas yra gavęs ne mažiau nei du neigiamus kito Kliento atsiliepimus ar komentarus. Klientui gavus trečiąjį neigiamą komentarą ar atsiliepimą iš kito Kliento, www.paslaugubirza.lt panaikins Kliento paskyrą šešiems mėnesiams. Paskyra bus panaikinama automatiškai. Klientas turi teisę pateikti skundą dėl sprendimo panaikinti paskyrą atsiųsdamas el.laišką adresu info@paslaugubirza.lt. www.paslaugubirza.lt sprendimas yra galutinis.
  4.6.
  www.paslaugubirza.lt turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Kainoraštyje nurodytas kainas. Tam tikslui www.paslaugubirza.lt pateiks Klientui elektroninę sąskaitą. Klientui pareikalavus, www.paslaugubirza.lt pateiks Klientui sąskaitą paštu.
  4.7. Klientui pažeidus jo įsipareigojimus, nurodytus Taisyklių 3.1.1 – 3.1.18 punktuose,
  www.paslaugubirza.lt turi teisę reikalauti Kliento sumokėti sutartinę baudą, lygią 20 aukcionų paskelbimų kainos, bet ne mažiau nei 20 eurų. Be to, tokiu atveju Klientui kils pareiga kompensuoti kitai sandorio šaliai visas su aukcionu susijusias ir www.paslaugubirza.lt paslaugoms apmokėti patirtas išlaidas (pvz. mokesčius už aukciono reklamą Svetainėje ir t.t.), išskyrus komisinį mokestį.

  5. Asmens duomenys

  5.1. www.paslaugubirza.lt turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento (kuris yra fizinis ir/arba juridinis asmuo) pateiktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.
  5.2. Klientas suteikia teisę
  www.paslaugubirza.lt valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą www.paslaugubirza.lt valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimo valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį.
  5.3.
  www.paslaugubirza.lt rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui.
  5.4.
  www.paslaugubirza.lt naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui.
  5.5.
  www.paslaugubirza.lt neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais.
  5.6. Šių Taisyklių 3.6 punkte numatytu atveju
  www.paslaugubirza.lt turi teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Kliento įsiskolinimus (pvz. skolų išieškojimo kompanijoms).
  5.7.
  www.paslaugubirza.lt ir šių taisyklių 3.6 punkte nurodyti tretieji asmenys turi teisę teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai.

  6. Taisyklių keitimas

  6.1. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, www.paslaugubirza.lt turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles ir/ar Kainoraštį.
  6.2.
  www.paslaugubirza.lt praneš Klientui apie Taisyklių ir/ar Kainoraščio pakeitimus paskelbdama apie tai Svetainėje.
  6.3. Taisyklių ir/ar Kainoraščio pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje.
  6.4. Naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine po to, kai įsigalios Taisyklių ir/ar kainoraščio pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

  7. Baigiamosios nuostatos

  7.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  7.2. Visi tarp Administratoriaus ir Lankytojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal www.paslaugubirza.lt buveinės vietą.
  7.3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir
  www.paslaugubirza.lt laiką. Klientas turi teisę atsisakyti šių Taisyklių per 14 dienų skaičiuojant nuo tos dienos, kai Klientas sutiko su jomis. Klientas turi teisę nutraukti teisinius santykius su www.paslaugubirza.lt bet kuriuo metu, tačiau tik įvykdęs visas savo pareigas pagal šias Taisykles.